Nejlepší publikace

2022

Studia pneumologica Originální práce

Studia pneumologica

„Jiné“ práce

Impaktované články pod 35 let

Impaktované články nad

35 let

Nejlepší monografie

1. místo

K. Brat aj.

Projekt „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ – jaké jsou průběžné výsledky?

 

1. místo

M. Marel aj.

Covidové pneumonie v 1. a 4. vlně pandemie u nemocných přijatých na Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol

 

2. místo

M. Salavec:

Infekce SARS-CoV-2 a kožní projevy. Naše zkušenosti z post-covid ambulance

 

3. místo

V. Šnorek:

Pohledy pneumocytologa 3: Bronchoskopická diagnostika lymfatických uzlin plicních hilů a mediastina

1. místo

M. Teřl aj.

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu. Část I. Odesílání pacientů do center

 

2. místo

K. Brat aj:

Stanovení prognózy pacienta s CHOPN – význam pro klinickou praxi a jak na to

 

2. místo

J. Lněnička aj:

Doporučený postup pro domácí neinvazivní ventilaci

 

3. místo

L. Lacina aj:

Úloha multidisciplinárního týmu v diagnostice a managementu intersticiálních plicních procesů – návrh doporučeného postupu

1. místo

S. Klimovic et al. Aminophylline Induces Two Types of Arrhythmic Events in Human Pluripotent Stem Cell–Derived Cardiomyocytes

 

2. místo

M. Scurek et al.

Allergic bronchopulmonary candidiasis: A review of the literature and a case report.

 

3. místo

S. Genzor et al.

Risk of Severe COVID-19 in Non-Adherent OSA Patients

 

 

1. místo

M. Bures at al.

  A Sensor Network Utilizing Consumer Wearables for Telerehabilitation of Post-acute COVID-19 Patients

 

2. místo

Dragana M. Jovanovic

Comorbidity burden and survival in patiens with idiopathic pulmonary fibrosis: the EMPIRE registry study

 

2. místo

T. Hendrychova et al.

Self-Reported Overall Adherence and Correct Inhalation Technique Discordance in Chronic Obstructive Pulmonary Disease  Population

 

3. místo

M. Svorcova et al.

Vaccination Against SARS-CoV-2 in Lung Transplant Recipients: Immunogenicity, Efficacy and Safety

 

Šterclová M. a kolektiv Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy

 

.

 


2021

Studia pneumologica Originální práce

Studia pneumologica

„Jiné“ práce

Impaktované články pod 35 let

Impaktované články nad

35 let

Nejlepší monografie

1. místo

S. Genzor et al.

 Lung hyperinflation in patients with obstructive sleep apnoea treated with continuous positive airway pressure – preliminary safety data

 

2. místo

J. Kufa et al.

 Zkušenosti se zařazováním pacientů na WL k LuTx a (následnou) potransplantační péči na Klinice plicních nemocí a TBC v Olomouci

 

3. místo

L. Fila et al.

 Zamyšlení nad některými statistikami pandemie SARS-CoV-2: středoevropská perspektiva

1. místo

O. Kudela et al.

Ambulantní péče o nemocné s covid-19. Stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP (únor 2021)

 

2. místo

M. Šterclová et al.

 Definice progredujících fibrotizujících intersticiálních plicních procesů a přístup k nemocnému

 

2. místo

M. Šterclová

Exogenní alergická alveolitida – doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování

 

3. místo

M. Doubková et al:

Plicní eozinofilní infiltráty

1. místo

Skala M et al.

 Heterogeneity of post-COVID impairment: interim analysis of a prospective study from Czechia.

 

2. místo

Svaton M et al.

 Laboratory Parameters are Possible Prognostic Markers in Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Bevacizumab plus Chemotherapy

 

3. místo

Svaton M et al.

Prognostic Role for CYFRA 21-1 in Patients With Advanced-stage NSCLC Treated With Bevacizumab Plus Chemotherapy

1. místo

Terl M. et al:

Managing T2-high severe asthma in HIV-infected patients.

 

2. místo

Doubkova M. et al.

DSP rs2076295 variants influence nintedanib and pirfenidone outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis: a pilot study

 

3. místo

Kishore Amitet et al.

Roles of Macrophage Polarization and Macrophage-Derived miRNAs in Pulmonary Fibrosis

 

Miloš Pešek a kol.

ESSENTIAL PULMONOLOGY

 


2020

Studia pneumologica Originální práce

Studia pneumologica

„Jiné“ práce

Impaktované články pod 35 let

Impaktované články nad

35 let

Nejlepší monografie

1. místo

L. Fila aj.

 Ivakaftor u dospělých s cystickou fibrózou: plicní funkce a stav výživy během desetiletého sledování

 

2-3. místo

A. Tauchman aj.

Analýza dispenzární skupiny pacientů s CHOPN v praxi ambulantního pneumologa – zásadní výstupy ze sledovaného období 10 let

 

2.-3. místo

D. Havel aj.
Bolestivost hrudní punkce a možnost jejího ovlivnění lokální anestezií

1. místo

M. Teřl

Co by měl dnes vědět (každý) pneumolog o biologické léčbě astmatu

 

2. místo
M. Šterclová aj.

Návrhy a připomínky k péči o pacienty s intersticiálním plicním procesem při pandemii COVID-19

 

3.-5.místo

L. Jakubíková

Plicní toxicita imunoterapie

 

M. Bratová aj
Kazuistika pacienta s metastatickým NSCLC – „good respondera“ napříč liniemi aneb existuje vnímavý pacient pro více druhů onkologické léčby?

 

L. Solichová  aj.

Provoz plicních ambulancí a pracovišť funkční diagnostiky v době koronavirové epidemie

1. místo

Koucký V et al.

Ventilation In homogeneity and Bronchial Basement Membrane Changes in Chronic Neutrophilic Airway Inflammation

 

2. místo

Svaton M. et al.

Thyroid Transcription Factor 1 and p63 Expression is Associated with Outcome in Patients with Non-small Cell Lung Cancer Treated with Erlotinib.

 

2. místo

Slisz T. et al.

The burden of corticosteroid overload in severe and difficult to treat asthma: how to reduce

 

3. místo

Svaton M.et al:

Impact of Concomitant Medication Administered at the Time of Initiation of Nivolumab

1. místo

Koblížek V.et al.

Inaccuracy of Self-Completed COPD Assessment Test by Older Patients Leads to Underestimation of Disease Severity.

 

2. místo

Brat K.et al.

Real-life effectiveness of first-line anticancer treatments in stage IIIB/IV NSCLC patients: Data from the Czech TULUNG Registry.

 

3. místo

Terl M. et al.

Four seasons of Czech asthma study: asthma characteristics and management reality in the Czech Republic.

 

Pešek M. a kolektiv

Praktická pneumologie


2019

Studia pneumologica Originální práce

Studia pneumologica

„Jiné“ práce

Impaktované články pod 35 let

Impaktované články nad

35 let

Nejlepší monografie

1. místo

Svatoň M aj. 

Vliv klinických parametrů na výsledky léčby erlotinibem ve 2. a 3. linii léčby pacientů bez prokázané EGFR mutace s pokročilým NSCLC.

 

2. místo

Kolek V aj.

Léčba maligního mesoteliomu pleury v ČR.

 

3. místo

Čtvrtlík F aj.

Nadužívání CT angiografie plicnice u pacientů s nízkou předtestovou pravděpodobností plicní embolie

1. místo

Žurková M aj.

Naše dvouleté zkušenosti s péčí o pacienty po transplantaci plic na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci

 

2. místo

Čundrle I aj. 

Plicní resekce za použití extrakorporální membránové oxygenace u pacientky po předchozí pneumonektomii

 

3. místo

Štefániková M aj. Epidemiologie intersticiálních plicních procesů

 

nehodnoceno

1. místo

Vasakova M et al. Hypersensitivity Pneumonitis: Current Concepts of Pathogenesis and Potential Targets for Treatment

 

2.místo

Magda Vytrisalova et al. Breathing Out Completely Before Inhalation: The Most Problematic Step in Application Technique in Patients With Non-Mild Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

 

3.místo

Žurková M et al.

Effect of pirfenidone on lung function decline and survival: 5-yr experience from a real-life IPF cohort from the Czech EMPIRE registry.

 

Kolek V. a kolektiv

Doporučené postupy v pneumologii. 3. vydání.

 


2018

Studia pneumologica Originální práce

Studia pneumologica

„Jiné“ práce

Impaktované články pod 35 let

Impaktované články nad

35 let

Nejlepší monografie

1.místo

E. Kočová aj.

Rozsah postižení plicního intersticia u pacientů se známkami běžné intersticiální pneumonie – hodnocení stupně postižení plicního parenchymu pomocí automatického skórování: pilotní studie

 

2. místo

M. Marel aj.

Benigní stenózy velkých dýchacích cest. Srovnání dvou sestav nemocných z let 1998–2003 a 2014–2016

 

3. místo

LUCAS   tým:

Diagnostika karcinomu plic v pneumologických centrech

1. místo

P. Jakubec aj.

Transplantace plic komplikace v potransplantačním období

 

2. místo

J. Kultan aj.

 Možnosti neinvazivní detekce karcinomu plic

 

3. místo

M. Doubková aj.

Idiopatická plicní fibróza a bronchogenní karcinom mají něco společného?

1. místo

Brat K. et al.

Respiratory parameters predict poor outcome in COPD patients, category GOLD 2017 B.

 

2. místo

Svaton M et al.

Chronic Inflammation as Potential Predictive Factor of Nivolumab Therapy in Non-small Cell Lung Cancer.

 

3. místo

Novotna B et al.

A pilot data analysis of a metabolomic HPLC- al. MS/MS study of patients with COPD.

1. místo

A. Kishore et al.

Expression analysis of extracellular microRNA in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary sarcoidosis.

 

2. místo

Neumannova K et al  Pulmonary rehabilitation and oropharyngeal exercises as an adjunct therapy in obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial.

 

3. místo

Doubková M et al.

Impact of demographics,

pulmonary function and HRCT on survival and clinical course in idiopathic pulmonary fibrosis.

 

Miloš Pešek a kol.

Pneumoonkologie v kazuistikách.

 


2017

Studia pneumologica Originální práce

Studia pneumologica

„Jiné“ práce

Impaktované články pod 35 let

Impaktované články nad

35 let

Nejlepší monografie

1. místo:

M. Svatoň aj.

Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.

 

2.místo:

G. Ondrejka aj.   Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

 

3. místo

K. Neumannová aj.

Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

1. místo

M. Doubková aj.

Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

 

2. místo

M. Svatoň aj.

Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem? 

 

3. místo

M. Žurková aj.

Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

 

1.místo

O. Fiala et al.

Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients  with non-squamous non-small cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy

 

2. místo

O. Fiala et al.

Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome                                              and toxicity in patients with advanced-stage NSCLC

 

3. místo

O. Fiala,et al.

Prognostic role of serum C-reactive protein in patients                                                                   with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

1.místo

M. Vasakova et al. Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

 

2.místo

V. Koblizek et al.

Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

 

3.místo

M. Terl et al.

Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

 

M. Vašáková a kol. Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika

.

 

Přejít na: