Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2017

29. 10. 2018

Vyhlášené kategorie

A)  cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro mladé autory (do 35 let)

B)  cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro zkušené autory (nad 35 let)

C)  cena o nejlepší publikované monografie v roce 2017

Prosíme poslat kopie článků event. scan první strany monografie ucházejících se o ocenění, na emailovou adresu Vladimíra Koblížka do 7. listopadu 2018 (12:00). Výběr bude proveden během následující schůze Výboru ČPFS 8. listopadu 2018. Vyhlášení vítězů a předání ocenění se uskuteční během prosincových Kazuistik v Praze v Lékařském domě (7. prosince 2018).

Soutěž organizuje: V. Koblížek, vědecký sekretář ČPFS (IF články a monografie – kategorie A, B, C)

Kontakty pro odeslání: vladimir.koblizek@fnhk.cz

___________________________________________________________

M. Marel, šéfredaktor časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica  zorganizuje soutěž o  nejlepší původní (originální) článek v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica a o nejlepší přehledový (či “ jiný“) článek v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica (SPP) tak,  že  stejně  jako  v loňském roce sestaví  seznam  uvedených  typů  sdělení ze  6ti  čísel  SPP,  která vyšla  v roce  2017 a čeští členové redakční rady vyberou z každé skupiny 5  nejlepších, která  budou oceněna dle zásad tak, jak jsme je zveřejnili ve Zprávách z výboru v červnu 2018:

Po diskuzi členové výboru souhlasí, že rozšiřujeme počty oceňovaných publikací ze 3 na pět (jak původní- originální, tak přehledové -„jiné”  články) a zvyšujeme finance, které připadnou oceněným na 20,  18 , 16, 14 a 12 000 jak za článek originální, tak i za oceněné přehledové (jiné) články. Tento nový systém oceňování budeme uplatňovat již letos na podzim, kdy se budou odměňovat nejlepší práce publikované ve Studiích v roce 2017. Hlasovat o pořadí článků budou čeští členové redakční rady Studií. Za českého autora budeme považovat i cizince pracujícího v českých zdravotnických zařízeních. Ocenění nemusí být členy ČPFS.

      Stejně tak zvýšíme počet oceňovaných „impaktovaných” článků ze 3 na pět jak pro mladší, tak i starší 35 let (odměny zvyšujeme na stejnou úroveň jako v případě Studií) a počet oceněných monografií zvyšujeme z jedné na 3 s oceněním 20, 18 a 16 000. Oceňovaní jak impaktovaných článků nad 35 a pod 35 let, tak i autoři (první autor) monografie musí být členy ČPFS.

 

Poznámka: Časopis Studia pneumologica et phthiseologica (SPP) má již 79letou tradici, začal vycházet v roce 1939 pod názvem Rozhledy v tuberkulose, za války se na chvíli odmlčel, ale v roce 1945 začal znovu vycházet. Pod tímto názvem časopis fungoval až do roku 1973. V roce 1974 byl přejmenován na Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, od 53. ročníku – tj. od roku 1993 vychází pod svým dnešním názvem SPP. Časopis střídavě vycházel na Slovensku a v Čechách, koncem roku 2001 přešel časopis do České republiky, kde ho od roku 2002 vydává nakladatelství Trios. SPP nyní vychází 6x ročně. Dlouholetým šéfredaktorem časopisu SPP je profesor Miloslav Marel (2. LF, UK Praha).

Přejít na: