Žádost o grant ČPFS - co má obsahovat

31. 10. 2018

Je možné žádat o granty České pneumologické a ftizeologické společnosti. Jak by taková žádost měla vypadat a co by měla obsahovat?

 

Co má obsahovat žádost o grant ČPFS 

 1. Stručný motivační dopis se specifikací žádosti
 2. Stručné CV
 3. Název akce
 4. Pokud je účast aktivní, abstrakt
 5. Výčet toho, co má být uhrazeno (kongresový poplatek, letenky, vlak, ubytování a další)
 6. Požadovaná suma celkem
 7. Žádost zaslat e-mailem předsedkyni výboru ČPFS, vědeckému sekretáři a pokladníkovi  

 

Co se musí předložit po absolvování akce, aby žádost byla proplacena 

 1. Číslo účtu
 2. Potvrzení o účasti
 3. Stručná zpráva o akci
 4. Zprávu o průběhu akce e - mailem poslat  šéfredaktorovi  našeho  časopisu Studia pneumologica  et phthiseologica  a  tak se  podělit se  všemi členy  naší společnosti  o získané zkušenosti
 5. Veškeré doklady o platbách v čitelné podobě
 6. Oskenované originály dokladů o platbách je zapotřebí poslat e-mailem na pokladníka ČPFS a také poštou (originály) na ekonomické odd. ČLS JEP
Přejít na: