Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2018

09. 10. 2019

Vyhlášené kategorie

  • cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro mladé autory (do 35 let) (kategorie A)
  • cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro zkušené autory (nad 35 let) (kategorie B)
  • cena o nejlepší publikované monografie v roce 2018 (kategorie C)

Prosíme poslat kopie článků event. scan první strany monografie ucházejících se o ocenění, na emailovou adresu Vladimíra Koblížka do 15. 11. 2019. Výběr bude proveden během listopadové schůze Výboru ČPFS 21. 11. 2019. Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne během prosincových Kazuistik v Praze v Lékařském domě (6. 12. 2019).

Soutěž organizuje: docent V. Koblížek, vědecký sekretář ČPFS (IF články a monografie – kategorie A, B, C) spolu s profesorem M. Marelem a sekretářkou Výboru Ing. R. Marelovou.

Kontakty pro odeslání:  vladimir.koblizek@fnhk.cz

Počet oceňovaných „impaktovaných” článků bude pět jak pro mladší, tak i starší nad 35 let. Odměny jsou stanoveny na 20, 18, 16, 14 a 12 000 Kč. Počet oceněných monografií stanoven na 3 s oceněním 20, 18 a 16 000 Kč. Oceňování impaktovaných článků nad 35 a pod 35 let je nyní nově  korigováno v tom smyslu, že žádající o ocenění (člen ČPFS) nebude muset být pouze prvním autorem, nýbrž i senior (posledním) a/nebo _korespondujícím“ autorem. Nutnost být členem ČPFS platí pochopitelně i pro monografie.

 

Soutěž o nejlepší články v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica za rok 2018

M. Marel, šéfredaktor časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica, zorganizuje soutěž o nejlepší původní (originální) článek a o nejlepší přehledový (či “jiný“) článek uveřejněný v tomto časopisu tak, že stejně jako v loňském roce sestaví seznam uvedených typů sdělení ze 6ti čísel SPP, která vyšla v roce 2018 a čeští členové redakční rady vyberou z každé skupiny 5 nejlepších, která budou oceněna. 

Členové výboru souhlasí, že i letos oceníme 5 publikací (jak původní- originální, tak přehledové -„jiné”  články). Finance, které připadnou oceněným budou 20, 18, 16, 14 a 12 000 Kč jak za článek originální, tak i za oceněné přehledové (jiné) články. Hlasovat o pořadí článků budou čeští členové redakční rady Studií. Do soutěže budou zařazeny i práce autorů-cizinců pracujících v českých zdravotnických zařízeních. Ocenění nemusí být členy ČPFS.

Poznámka: Časopis Studia pneumologica et phthiseologica (SPP) začal vycházet v roce 1939 pod názvem Rozhledy v tuberkulose, za války se na chvíli odmlčel, ale v roce 1945 začal znovu vycházet. Pod tímto názvem časopis fungoval až do roku 1973. V roce 1974 byl přejmenován na Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, od 53. ročníku – tj. od roku 1993 vychází pod svým dnešním názvem SPP. Časopis střídavě vycházel na Slovensku a v Čechách, koncem roku 2001 přešel časopis do České republiky, kde ho od roku 2002 vydává nakladatelství Trios. SPP nyní vychází 6x ročně. Dlouholetým šéfredaktorem časopisu SPP je profesor Miloslav Marel (2. LF, UK Praha).

Přejít na: