Program časného záchytu karcinomu plic v ČR - role praktického lékaře a pneumologa

01. 09. 2021

Karcinom plic může být částečně geneticky podmíněn, ale hlavní příčinou vzniku jsou exogenní faktory, a to především kouření. Bez aktivního oslovování asymptomatické rizikové populace, přichází nemocní k lékaři pozdě, v době inoperability nádoru. Proto je včasná diagnostika v latentní fázi nemoci zásadní.

ČPFS proto připravila dokument Program časného záchytu karcinomu plic v ČR – role praktického lékaře a pneumologa.

Celý dokument ke stažení ve formátu .docx


Shrnutí dokumentu: 

Tento dokument představuje shrnutí role praktických lékařů a pneumologů v rámci realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. Proces výběru vhodných osob pro zařazení do populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic probíhá v ordinacích praktických lékařů a následně v ordinacích ambulantních pneumologů. Vlastní realizace screeningového vyšetření probíhá v radiologických pracovištích, která splňují akreditační kritéria definována v akreditačních standardech pro centra zařazená do programu časného záchytu karcinomu plic. Cílová populace osob pro zařazení do programu je definována s přihlédnutím k možným rizikovým faktorům karcinomu plic. Současně je však třeba individuálně zvážit možné okolnosti, které mohou snižovat ochotu k účasti v programu nebo přínos časného záchytu karcinomu plic pro pacienta.

Dokument shrnuje v bodech zásadní náležitosti pilotního programu časného záchytu karcinomu plic pro praktické lékaře a ambulantní pneumology. Vychází z Metodiky realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic zveřejněné na stránkách MZ a z Národního radiologického standardu a indikačních kritérií – Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic vydaného ve Věstníku č. 3/2021 dostupného zde.

 

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: