Vyhlášeny dvě publikační soutěže

29. 09. 2021

Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP v roce 2021 vyhlašuje dvě publikační soutěže. 

Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2020

Vyhlášené kategorie
Kategorie A: cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro mladé autory do 35 let
Kategorie B: cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem autorů nad 35 let 
Kategorie C: cena  o nejlepší publikované monografie v roce 2020

Autory z řad členů ČPFS prosíme poslat kopie (všechny strany) článků (u kategorie A-B)  event.  scan  první 2 strany monografie (kategorie C) ucházejících se o ocenění, na Plicní kliniku FN Hradec Králové do 1.11.2021 . Výběr bude proveden během listopadové  schůze Výboru ČPFS ČLS JEP. Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne během prosincových Kazuistik v Praze v Lékařském domě. 
Soutěž organizuje: Vladimír Koblížek, vědecký sekretář ČPFS ČLS JEP (IF články a monografie – kategorie A, B,C) 

Impaktované publikace k přihlášení musí mít u obou kategorií (pod 35 let i nad 35 let) prvního, korespondujícího či seniorního autora členem ČPFS ČLS JEP.
U přihlášených monografií musí být člen ČPFS ČLS JEP autorem uvedeným v titulu přihlášené monografie.
Kontakt pro odeslání článků: paní asistentka Plicní kliniky Hradec Králové Věra Fabiánová -  e-mail vera.fabianova@fnhk.cz. 

Soutěž o  nejlepší   původní (originální) a o nejlepší přehledový  (či “ jiný“) článek, publikovaný v  časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica v roce 2020

Soutěž organizuje Miloslav Marel, šéfredaktor časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica 
Kontakt: miloslav.marel@fnmtol.cz
Postup výběru: 1.krok - Šéfredaktor SPP sestaví seznam všech uvedených  typů  sdělení ( originálních a  " jiných") ze  všech loňských (2020) čísel SPP. 2.krok - V průběhu listopadu 2020 čeští členové redakční rady vyberou z každé  skupiny nejlepší články, které  budou oceněny. Budou zařazeny články publikované česky, slovensky i anglicky.
Za „českého autora“ budeme považovat i cizince pracujícího v českých zdravotnických zařízeních. Ocenění nemusí být členy ČPFS. 
Poznámka šéfredaktora: Časopis Studia pneumologica et phthiseologica (SPP) má více než 80letou tradici, začal vycházet v roce 1939 pod názvem Rozhledy v tuberkulose, za války se na chvíli odmlčel, ale v roce 1945 začal znovu vycházet. Pod tímto názvem časopis fungoval až do roku 1973. V roce 1974 byl přejmenován na Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca. Od 53. ročníku – tj. od roku 1993 již vychází pod svým současným názvem SPP. Časopis střídavě vycházel na Slovensku a v Čechách, koncem roku 2001 přešel časopis do České republiky, kde ho od roku 2002 vydává nakladatelství Trios. SPP nyní vychází šestkrát ročně. Dlouholetým šéfredaktorem časopisu SPP je profesor Miloslav Marel (2. LF, UK Praha). V redakční radě jsou čeští a slovenští pneumologové. Časopis přijímá články v češtině, slovenštině i angličtině. 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: