Změna pravidel pro úhradu LP Cellcept (mykofenolátu)

13. 03. 2022

Změnila se pravidla pro úhradu LP Cellcept (mykofenolátu), takže nebude nutné v níže uvedených indikacích žádat na paragraf 16.

Mykofenolát mofetil je hrazen jako součást kombinované imunosupresivní terapie v indikacích:


1) profylaxe rejekce štěpu hostitelem u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin, jater nebo transplantace srdce,
2) profylaxe reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) při alogenní transplantaci krvetvorných buněk, kde není dostačující užití cyklosporinu A, a léčba GvHD neodpovídající na jiná imunosupresiva,
3) ANCA asociované vaskulitidy, systémový lupus erythematodes a lupusová nefritida: a) v indukční léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, b) v udržovací
léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována,
4) sarkoidóza - ve druhé linii léčby jako kortikosteroidy šetřící agens, pokud nelze doporučit z důvodu intolerance, kontraindikace či selhání léčby methotrexát, azathioprin nebo leflunomid,
5) exogenní alergická alveolitida - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem,
6) idiopatická nespecifická intersticiální pneumonie a intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem,
7) intersticiální plicní postižení jako součást systémových onemocnění pojiva - zdůvodnění volby mykofenolátu jako jediné vhodné alternativy pro pacienta zvolené na základě posouzení multidisciplinárním týmem (minimálně pneumolog a revmatolog) musí být součástí zdravotnické dokumentace pacienta.

Změny jsou na SÚKL aktualizované.

Přejít na: