Předatestační kurz a atestace - podzim 2023 - informace a termíny

10. 07. 2023

Předatestační kurz oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE se uskuteční od pondělí 18. září 2023 do středy 27. září 2023 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Garant atestace: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Plicní klinika FN HK a LF HK UK.

Zahájení kurzu bude v 7:45 v Seminární místnosti (5. patro) Plicní kliniky FN HK a LF HK UK (Sokolská 581, Hradec Králové) v Plicním pavilonu - budova č.14.    

Samotné přednášky se uskuteční v pavilonu profesora Bašteckého (Onkologie a hematologie) budova č.23 (18.-22. 9. a 27. 9. 2023) ve druhém patře (v místnosti 2-430), respektive v Pavilonu interních oborů budova č.10 (25.-26. 9. 2023) ve třetím patře (v místnosti INT3).  

Předatestační kurz bude probíhat poněkud netradičně - během 8 dnů (z důvodu státního svátku 28. 9. 2023 jsme program "zkomprimovali" do menšího počtu přednáškových dnů a poněkud jsme prodloužili trvání výuky). Struktura přednášek a jejich počet však zůstal zachován. 

Program předatestačního kurzu - ke stažení zde ve formátu .pdf


Písemná práce, publikace
Součástí zkoušky je obhájení písemné práce uchazeče. Její téma bude zadáno školitelem lékaře přicházejícího k atestační zkoušce nebo garantem atestační zkoušky (doc. MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D.). Téma práce nesmí být zcela shodné se zněním atestačních otázek (jejich seznam je uveden na stránkách MZ ČR (Pnemumologie-a-ftizeologie.pdf).

Formální úprava práce: aktuálně platné požadavky na atestační práci  zde ke stažení ve formátu .doc - hodnocení a prezentace atestační práce je důležitou součástí teoretické zkoušky. 

Atestační práce musí být odeslána garantovi oboru ve dvou kopiích pro potřeby hodnocení nejpozději 6. 10. 2023.
• Adresa: Plicní klinika – sekretariát, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.
• Další informace www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavanilekaru/Atestace/Atestacni-zkousky/


Praktická část atestační zkoušky
se uskuteční v pondělí 4. 12. 2023 na Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a LF HK UK.  
Teoretická část atestační zkoušky proběhne v úterý a ve středu 5.-6. 12. 2023 na Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a LF HK UK. Organizace atestační zkoušky bude aktuálně přizpůsobena počtu uchazečů. Bližší
informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním.

Proklik pro přihlášení se na kurz (pozor deadline 28. 8. 2023) a k atestaci (pozor deadline 4. 10. 2023): 
www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/


Přístup k atestační zkoušce

• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015, dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít doloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie udělené MZ ČR. V tomto případě nelze přecházet bez rozhodnutí ohledně praktické a teoretické části.

• Upozorňujeme, že v případě praxe ve specializovaném výcviku na neakreditovaném pracovišti dle VP 2019 je stále nutné podat Žádost o výjimku na MZČR. Na toto období neplatí žádná přechodná ustanovení. Zkontrolujte si prosím akreditace pracoviště a případnou žádost podejte neprodleně viz www.mzcr.cz/zapocitani-odborne-praxe-lekare-na-neakreditovanempracovisti/

• Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejlépe 90 dní před konáním atestační zkoušky, nejpozději však do 6. 10. 2023 (datum odeslání) na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Specializační vzdělávání lékařů, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, viz. kontakty
www.lfhk.cuni.cz

Věstník 1/2013
• Upozorňujeme, že Věstník MZČR 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP 2011 kurzy Lékařská první pomoc a Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy. Platnost kurzů se posuzuje ke dni podání Přihlášky k atestaci.
 

V případě dotazů kontaktujte SVL, monika.dughmuch@lfhk.cuni.cz


V Hradci Králové 10. 7. 2023

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
garant atestačních zkoušek v oboru Pneumologie a ftizeologie – podzim 2023

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: