Předatestační příprava a atestace

Cesta k atestaci: Specializační (postgraduální) vzdělávání v oboru pneumologie a ftizeologie

Stránky byly vytvořeny pro lékaře, směřující ke složení atestace, t.j. k získání specializované způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie (PNE).

Poskytují podstatné informace, sloužící jako "navigační schéma" k usnadnění orientace v poměrně složitém a k dnešku ne zcela ustáleném systému postgraduálního vzdělávání v ČR. Skutečnosti, které zasluhují zvláštní pozornost anebo bývají předmětem problémů, jsou zvýrazněny kurzívou.

Pragmaticky pojatý text nemůže být zároveň exaktní a vyčerpávající pro všechny individuální situace. Detailní informace jsou k dohledání v příslušných legislativních normách, na něž je v textu odkazováno a jejichž výčet spolu s odkazy na zdrojové www stránky je obsažen v Příloze. V případě trvajících konkrétních nejasností doporučujeme obrátit se v prvé řadě na oddělení specializačního vzdělávání lékařských fakult, v jejichž gesci postgraduální vzdělávání je, ev. na Odbor vědy a lékařských povolání MZ, ev. doc. MUDr. M. Teřla, autora těchto stránek.

Obsah

Základní podmínky k získání specializované způsobilosti v oboru

Žádost o zařazení do oboru

Vzdělávací program(y)

 • Základní interní kmen
 • Vlastní specializovaný výcvik
 • Akreditovaná zařízení

Atestace

 • Termíny atestací a předatestačních kurzů, cirkulační schéma atestací
 • Předpoklady pro přistoupení k atestaci, přihlášení k atestaci
 • Atestace, atestační otázky, atestační práce a doporučená literatura

Dodatek: Legislativní normy, přílohy a webové odkazy

 

Základní podmínky pro získání specializované způsobilosti v oboru PNE

I) zařazení do oboru

II) absolvování základního interního kmene v délce 30 měsíců a doklad o jeho absolvování

III) absolvování vlastního specializovaného výcviku v délce 18 měsíců

IV) úspěšné složení atestační zkoušky.

 

Náplň bodů II. - IV. je obsažena v tzv. Vzdělávacím programu (VP) specializačního oboru pneumologie a ftizeologie, viz dále.

Podstatné je datum zařazení lékaře(=školence) do oboru. Konkrétní požadavky na školence se totiž řídí podle Vzdělávacího programu, který byl platný ke dni zařazení do oboru.

Kritickým momentem je především období léta 2017, kdy vzniklo částečné "legislativní vakuum". V té době vstoupila v platnost novela zákona č.95/2004 Sb. (č.67/2017 Sb. - platná od 1. 7. 2017), na niž nebyla připravena situace stran akreditace pracovišť ani aktuálně platný poslední VP z r. 2015.

Výsledkem je situace, že lékaři, kteří byli zařazeni do oboru do 30. 6. 2017, se řídí VP z r. 2015, avšak lékaři, kteří byli zařazeni do oboru od 1. 7. 2017 se řídí (se zpětnou platností) VP, který vyšel až v létě 2019. Ještě složitější je pak situace stran akreditací - nové akreditace se začaly vydávat až v průběhu r. 2019.

Požadavky na délku odborných praxí i charakteristiku akreditovaných zařízení se mezi jednotlivými VP liší, někdy významně. Doporučujeme každému školenci, aby se se "svým" VP - především vlastní náplní výcviku a požadavků na akreditovaná zařízení - dobře seznámil.

V této souvislosti upozorňujeme na možnost "přechodu/výběru" mezi vzdělávacími programy - blíže viz kapitoly "Vzdělávací programy" a "Atestace".

Z pracovně-právního hlediska je podstatné, že účast na vzdělávání v prvním základním kmeni a v prvním specializačním oboru se považuje za zvyšování kvalifikace dle zákoníku práce. Z toho vyplývají některé nároky školence (blíže viz § 232 a následující Zákoníku práce - např. náhrady mzdy/platu v nezbytně nutném rozsahu k účasti na výuce/školení).

 

Žádost o zařazení do oboru

(Zákon č.95/2004 Sb., novelizován Zákonem č.67/2017 Sb.)

Žádost o zařazení do oboru podává uchazeč na Ministerstvo zdravotnictví (MZ). MZ může činnosti spojené se zařazením do oboru delegovat pověřené organizaci, jimiž jsou jednotlivé Lékařské fakulty (LF).

Dnes jsou všechny základní obory, mimo obor všeobecného praktického lékařství, v gesci LF - z toho vyplývá, že žádost lékař podává na některou z LF, konkrétně na Oddělení specializačního vzdělávání (OSV). Přitom nezáleží na místě bydliště ani pracoviště (t.j. uchazeč z Moravy si může podat žádost o zařazení na některé LF v Čechách a naopak). Praxi pak lékař může vykonávat na kterémkoliv pracovišti v ČR, které splňuje akreditační podmínky, uvedené ve Vzdělávacím programu (viz dále).

Formulář žádosti je ke stažení na stránkách MZ (ezp.mzcr.cz) - lékař vyplní formulář na stránkách MZ, vytiskne jej a dodá na vybranou LF.

Součástí žádosti jsou doklady o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře (t.j. především notářsky ověřený magisterský diplom + prostá kopie dodatku k diplomu), ev. potvrzení o již získané jiné odborné nebo specializované způsobilosti).

Osoby, které získaly odbornou nebo specializovanou způsobilost mimo území České republiky, přikládají k žádosti rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Lékař může být zařazen nejvýše ve dvou specializovaných oborech a to pokud mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene (viz dále).

V rámci zařazení do oboru budou lékařům vydávány nové průkazy odbornosti (§ 23 Zákona č.95/2004 Sb) místo dosavadního logbooku. Na začátku r. 2020 však ještě nejsou nové průkazy odbornosti (mají obsahovat holografické prvky, místo pro fotografii a uvedení ev. změny školitele) k dispozici a stále jsou vydávány původní logbooky. Lékaři budou moci dokončit své specializační vzdělání s těmito doklady, ev. si (až budou) zažádat o vydání nového. Přepis záznamů v těchto případech bude uskutečňovat příslušná LF (viz výše).

 

Vzdělávací programy (VP)

K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP), které byly vydány v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 a 2019. Konkrétní požadavky na školence se odvíjí od aktuálního/posledního VP, platného k datumu zařazení do oboru - je však možnost si program změnit (blíže viz dále).

Kompletní znění posledních tří VP v oboru pneumologie a ftizeologie (PNE) (z r. 2011, 2015 a 2019) jsou v příloze.

Níže uvádíme základní charakteristiky aktuálního VP z r. 2019, platného pro školence zařazené do oboru v období po 30. 6. 2017.

Prvou podmínkou je absolvování základního interního kmene v délce 30 měsíců, druhou pak absolvování vlastního specializovaného výcviku v délce 18 měsíců. Celková doba specializačního vzdělávání tak činí (minimálně) 4 roky.

Současně upozorňujeme na následující možnost: Lékař zařazený před 1. 7. 2017 do oboru PNE může na základě přechodných ustanovení zákona č.67/2017 Sb. (- čl.II, odstavec 3) dokončit specializační přípravu podle VP do kterého byl zařazen nebo (!) může na základě svého rozhodnutí dokončit dle nového VP.

Jednotlivé VP nelze kombinovat- je třeba splnit požadavky daného VP jak v teoretické, tak praktické části včetně kmene.

V takovém případě se do specializačního vzdělávání započte již absolvovaná část specializačního vzdělávání, pokud svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu; o započtení již absolvované části specializačního vzdělávání rozhodne Ministerstvo zdravotnictví do 90 dnů ode dne obdržení písemné žádosti lékaře (dále viz kapitola Atestace, předpoklady přistoupení k atestaci, přihlášení k atestaci).

 

Základní interní kmen - podrobně viz vyhláška o vzdělávání v základních kmenech č. 221/2018: vzdělávací program "Interní kmen 2018" a novela vyhlášky č.397/2020 Sb.

Výcvik zahrnuje dle posledního VP celkem 30 měsíců. Školitelem v rámci interního kmene by měl být internista (přidělený garantem oboru vnitřního lékařství příslušné LF), který sestavuje (a potvrzuje) školenci individuální plán praxí na jednotlivých pracovištích.

Z toho je 5 měsíců povinné praxe na "neinterních" pracovištích - 2 měsíce chirurgie, 2 měsíce anesteziologie a intenzivní medicíny a 1 měsíc praxe v ordinaci praktického lékaře. Zbývajících 25 měsíců povinné praxe je rozděleno na různé typy pracovišť vnitřního lékařství, z nichž 6 měsíců lze fakultativně "po dohodě školitele se školencem" absolvovat na specializovaných pracovištích. V této souvislosti je podstatná možnost 6měsíčního pobytu na pracovišti PNE již v rámci praxe interního kmene.

V obsahu interního kmene jsou dále uvedeny vzdělávací aktivity/kurzy: "Základy vnitřního lékařství", "Lékařská první pomoc", "Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace", "Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí" a "Radiační ochrana".

Výcvik v kmeni je zakončen zkouškou, jejíž pravidla nově upravuje vyhláška č. 282/2019, platná od 6. 11. 2019 (www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-282). Ke zkoušce se musí školenec přihlásit na "své" LF (tj. té, která jej zařadila do specializačního oboru) po absolvování povinné odborné praxe a povinných vzdělávacích aktivit ve výše uvedeném rozsahu; po úspěšném složení zkoušky obdrží školenec certifikát o absolvování interního kmene. Zkouška po kmeni se pořádá na každé LF minimálně 2x ročně.

Podstatná v této souvislosti je možnost, že po vydání certifikátu o absolvování základního kmene může lékař požádat o zařazení do jiného specializačního oboru, pokud je základní kmen, který lékař úspěšně absolvoval, také první částí specializačního vzdělávání v oboru, do jehož zařazení lékař žádá.

Opakování zkoušky po kmeni lze nejdříve po 6 měsících a nejvíce třikrát.

 

Vlastní specializovaný výcvik - podrobně viz Vzdělávací program oboru pneumologie a ftizeologie, vydaný 30. 8. 2019.

Specializovaný výcvik v oboru PNE trvá 18 měsíců a probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném zařízení. Školitele přiděluje garant oboru PNE příslušné LF.

Podstatnou část (14 měsíců) tvoří praxe na lůžkovém oddělení, z nich minimálně 3 měsíce musí být realizovány v zařízení III. typu, zbytek může být fakultativně na pracovišti II. typu (viz dále Akreditace). Zbývající 4 měsíce jsou rozděleny následovně: 2 měsíce na pracovišti I. typu nebo ambulanci při lůžkovém zařízení - tato druhá možnost je zásadní rozdíl oproti předchozím VP, které vyžadovaly praxi v "samostatně pracující terénní ambulanci specialisty". Další povinnou praxí jsou 4 týdny na JIP oboru PNE nebo na pracovišti anesteziologie a resuscitace, 2 týdny na pracovišti hrudní chirurgie a 2 týdny na pracovišti alergologie a klinické imunologie.

Doporučujeme všem školencům zevrubně se seznámit s obsahem celého VP, do kterého byli/jsou zařazeni: délka povinných praxí, charakteristika/akreditace pracovišť, přehled a minimální počty požadovaných výkonů, povinné kurzy - některé lze absolvovat i cestou E-learningu.

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava (Zákon č.95/2004 Sb. §5, odst.4), to je při nižším rozsahu, než je stanovená pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby; jde-li o osobu na rodičovské dovolené nebo osobu pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky, rozsah pracovní doby nesmí být nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby.

Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního

vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou

praxi uskutečňoval. Na základě uvedené výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny stanovené délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru. V rámci řízení o žádosti účastníka specializačního vzdělávání může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti (blíže viz Akreditovaná zařízení).

 

Akreditovaná zařízení

Praxe v rámci interního kmene i vlastního specializovaného výcviku musí probíhat na pracovištích, akreditovaných MZ (výjimky, resp. řešení zvláštních situací viz dále).

Přehled aktuálně akreditovaných pracovišť pro výcvik v interním kmeni a specializovanému výcviku je dostupný na webových stránkách MZ ČR prostřednictvím tohoto odkazu – výčet je průběžně aktualizován. Školenec si tak má možnost kdykoli ověřit, zda školicí pracoviště má platnou akreditaci pro daný typ doškolování.

Nejasnosti stran akreditací pracovišť mohou panovat především pro školence zařazené po 1. 7. 2017.

Řada pracovišť splňovala podmínky akreditace, neměla ji však formálně platnou - akreditace se začaly vydávat až v průběhu r. 2019 (v následujícím je označujeme jako "neakreditovaná pracoviště"). Vzhledem k výše uvedenému "legislativnímu vakuu" stran platnosti a udělování akreditací (viz Základní podmínky...) - obsahuje novela zákona č.95/2004 Sb. (č.67/2017 Sb., článek II) tzv. Přechodná ustanovení, jejichž konkrétní výklad může být v individuálních případech odlišný. V případě nejasností je vhodné obrátit se na Oddělení specializačního vzdělávání LF, ev. Odbor vědy a lékařských povolání MZ (viz dále), ev. na předsedu akreditační komise pro obor PNE (prim. MUDr. S. Losse, e-mail: "Stanislav.Losse@fnol.cz").

 

Nejčastější situace a způsoby řešení:

I)     Základní interní kmen:

V současné době (I. Q. 2020) mohou být na jednom "neakreditovaném pracovišti" zařazeni tři lékaři ve shodném kmeni/oboru, kdy na každého je pohlíženo jinak (odvíjí se od doby, kdy vstoupila v platnost vyhláška o kmenech, tj. 8. 10. 2018)

a)      lékař ve VP 2015 – akreditované komplet;

b)      lékař ve VP 2019 zařazen před 8. 10. 2018 – akreditovaná část praxe (musí žádat o uznání praxe od 1. 5. 2019, viz dále);

c)       lékař zařazen po 8. 10. 2018 – musí žádat o uznání celé doby praxe, viz dále.

II)   Vlastní specializovaný výcvik

a)      akreditace pro dosud platné vzdělávací programy, které platily k 1. 7. 2017, platí dle novely zákona 95/2004 Sb. (67/2017 Sb.) pro základní obory - t.j. i našeho oboru PNE - po dobu dalších 10 let. Týká se lékařů, kteří byli zařazeni do oboru do 30. 6. 2017;

b)      lékařům, kteří byli zařazeni do oboru v době 1. 7. 2017- 8. 10. 2018, je jejich praxe na "neakreditovaném pracovišti" uznávána jako praxe na akreditovaném pracovišti do 30. dubna 2019. Poté musí požádat MZ o započítání této praxe (blíže viz novela zákona 67/2017 Sb);

c)       lékaři zařazení do základního oboru po 8. 10. 2018, kteří absolvovali praxi na "neakreditovaném pracovišti", musí individuálně zažádat MZ o zápočet celé praxe (opět blíže viz novela zákona 67/2017 Sb);

d)      zápočet praxe z jiného oboru (př. VP Vnitřního lékařství do PNE nebo z ALG do PNE) je v kompetenci LF;

e)      zápočty praxe na neakreditovaném pracovišti, praxe v rámci doktorského studijního programu, praxe absolvované v zahraničí a praxe ve stejném oboru (př. ze VP vnitřní lékařství 2011 do VP 2019) provádí MZ.

Bližší informace a formuláře jednotlivých žádostí naleznete na stránkách MZ (www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/zapocitani-odborne-praxe-lekare-na-neakreditovanem-pracovisti/).

Na základě podnětu ministra zdravotnictví ze dne 25.6.2019 byl pověřen kompletním zajištěním agendy souvisejícím se započítáváním části specializačního vzdělávání IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Posouzení dosavadní specializační přípravy provádí příslušné pedagogické pracoviště IPVZ a návrh rozhodnutí rovněž vyhotoví IPVZ.

Kontrolu návrhu rozhodnutí a jeho schválení provádí odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví.

Žádosti je třeba podávat na tiskopise 16b), zaplatit poplatek ve výši 550,- Kč (kolkem) a zaslat spolu s podklady o dosud absolvované části specializačního vzdělávání na adresu: IPVZ, Bc. Nora Veselá, sekretariát náměstka pro vzdělávání, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

 

Atestace

Termíny a místa atestací, předatestační kurzy, cirkulační schéma atestací

Termíny atestací z PNE zde

 

Předatestační kurz

Absolvování kurzu Pneumologie a ftizeologie je intergrální součástí Vzdělávacích programů. Lékař může kurz absolvovat kdykoliv během specializačního vzdělávání dle VP. Doporučujeme jej však absolvovat v nejbližším termínu před atestací ze dvou důvodů:
1) aktuálnost poznatků,
2) kurz bývá pořádán na fakultě, která následně pořádá atestace.


Cirkulační schéma
konání atestací:

Rok

jaro

podzim

 

2022

3.LF UK Praha

LF UP Olomouc

 

2023

LF MU Brno

LF UK Hradec Králové

 

2024

2.LF UK Praha Motol

LF UK Plzeň

 

2025

1.LF UK Praha

3.LF UK Praha

 

2026

LF UP Olomouc

LF MU Brno

 

2027

LF UK Hradec Králové

2.LF UK Praha Motol

 

 

Předpoklady přistoupení k atestaci, přihlášení k atestaci

K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) vydaných v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 dle jejich platnosti v době zařazení a ev. možnosti si program změnit časově kupředu (viz výše kapitola Vzdělávací programy). Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene, přičemž jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít přiloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie, udělené MZ ČR (viz dále).

Předpoklady přistoupení k atestaci

 • absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli,
 • složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni (viz výše certifikát),
 • předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v průkazu odbornosti,
 • vypracování a předložení písemné práce v rozsahu nejméně 25 stran, a to ve 3 písemných exemplářích. Téma a bližší formální náležitosti zadá školenci garant oboru příslušné LF, kde bude školenec skládat atestační zkoušku. Zvykem je předání práce minimálně 6 týdnů před termínem teoretické části atestační zkoušky výše uvedenému garantovi,
 •  potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí dle Vzdělávacího programu, jehož součástí je i Kurz pneumologie a ftizeologie (t.č. v rozsahu 66 hodin).

Přihlášku k atestační zkoušce podává uchazeč na LF, která v jím zvoleném termínu atestaci pořádá (t.j. nehledě na LF, kde byl do specializačního vzdělávání zařazen - což je rozdíl oproti zkouškám po kmeni). Přihlášku podává prostřednictvím aplikace Evidence zdravotnických pracovníků – EZP https://ezp.mzcr.cz. Správnost údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel akreditovaného zařízení, v němž se uskutečňuje vzdělávací program, a zaměstnavatel uchazeče. (Vyhl.188/2009 Sb. . a Vyhl. 282/2019 Sb - do konce r. 2020 platí obě).

Pokud uchazeči byla započítána odborná praxe (ev. její část) v jiném oboru specializace nebo v cizině nebo část doby studia absolvované v doktorském studijním programu, k přihlášce uchazeč připojí kopii rozhodnutí MZ o tomto započtení (kopie nemusí být ověřená, ale originál lékař nese k atestaci).

Obdobný postup je v případě, že MZ uznalo praxi/část praxe na neakreditovaném pracovišti, viz také výše "Akreditovaná zařízení" a https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-zapocitavani-odborne-praxe.

Termín přihlášení je stanoven nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky dle nové vyhlášky. Doporučení oddělení specializačního vzdělávání je však alespoň tři měsíce předem - viz mj. přidělení tématu a vypracování atestační práce..

 

Atestace, atestační otázky, atestační práce a doporučená literatura

Atestace (T.č. jsou v platnosti stran atestační zkoušky dvě vyhlášky: Vyhl. 188/2009 a Vyhl. 282/2019 Sb. o atestační zkoušce. Do konce r. 2020 platí obě, t.j. lékaři zařazení před 1. 7. 2017 mohou dle přechodných ustanovení složit atestaci dle vyhlášky 188/2009, pouze ale do konce roku 2020).

Atestační zkouška ze specializačního oboru Pneumologie a ftizeologie se skládá z části teoretické a z části praktické. Obě části se mohou odehrávat v jednom dni, ev. ve dvou odlišných dnech (většinou ve dvou následujících, maximálně obden).

Nedílnou součástí praktické zkoušky je vždy popis a intepretace skiagramu hrudníku a spirometrického vyšetření. Pokud uchazeč v praktické části neprospěl, v teoretické části se nepokračuje.

Teoretická část spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky a obhajobě písemné práce. Otázky se losují. Na přípravu odpovědí je časový nárok minimálně 15 minut, resp. 30 minut dle nové vyhlášky.

V případě, že v teoretické části nebyla odpověď na některou otázku dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může komise položit uchazeči doplňující otázku. Doplňující otázka se (jako všechny předchozí otázky) zaznamenává do protokolu. Doplňující otázku lze položit pouze jednou v celém průběhu atestační zkoušky.

Do protokolu atestační zkoušky s zaznamenává celkový výsledek "prospěl" nebo "neprospěl". Do průkazu odbornosti se zaznamenává jen úspěšně vykonaná zkouška. Následně MZ vydá lékaři diplom o specializaci.

Z účasti na atestační zkoušce se lze omluvit a nebo od atestační zkoušky před jejím zahájením odstoupit - a může se pak přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším možném termínu. Pokud však uchazeč odstoupí až po vylosování otázek, pak neprospěl (Bližší viz § 7, vyhlášky 188/2009).

Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl, může další atestační zkoušku vykonat nejdříve za 12 měsíců.

Atestační zkoušku ve stejném oboru může uchazeč opakovat nejvýše dvakrát.

Atestační otázky, požadavky na atestační práci a doporučená literatura jsou obsaženy v příloze.

 

Dodatek: Legislativní normy, přílohy a www odkazy

Legislativní normy - přehled:

 • Zákon č.95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Zákon 67/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech č. 221/2018 ze dne 9. 10. 2018. Úplné znění vyhlášky je dostupné online prostřednictvím tohoto webového odkazu.
 •  
 • Vyhl. 282/2019 Sb. o atestační zkoušce novelizace vyhlášky 188/2009. Vyhláška č. 188/2009 Sb je již neplatná.
 • Vzdělávací program oboru pneumologie a ftizeologie, Věstník MZ, částka 8, vydaný 30. 8. 2019, str. 40 - 58

 

Přílohy ke stažení

 

Nejdůležitější www odkazy/stránky


Lékařské fakulty, oddělení pro specializační vzdělávání

Ministerstvo zdravotnictví

Obecné informace

Věda a lékařská povolání

Aktuální vzdělávací program

Věstník MZ č. 8/2019 (Vzdělávací program specializačního oboru - vlastní specializovaný výcvik - Pneumologie a ftizeologie)

Atestace, atestační otázky, komise

Termíny atestačních zkoušek a atestační otázky

M. Teřl, , e-mail: terl@fnplzen.cz, 14. 2. 2020, aktualizace 18. 11. 2022

 

Stanovisko Akreditační komise MZ k uznávání odborné pneumologické praxe potřebné k získání atestace - 13. 4. 2022

Přejít na: