Postgraduální vzdělávání - aktuálně

Atestace a předatestační kurzy 2024

Atestace a předatestační kurz v obou Pneumologie a ftizeologie v jarním termínu 2024 pořádá 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, garantem je doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D., tel. 702 024 109, e-mail libor.fila@fnmotol.cz
 
Předatestační kurz se koná v termínu od 18. do 28. března 2024 na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol, pavilon 21, 1. patro, seminární mistnost
Zahájení kurzu je 18. března 2024 v 7:55. Deadline pro přihlášení na kurz je 26. února 2024, přihlašování je pomocí webové aplikace: alf.is.cuni.cz/course_detail/?id=365
 
Atestační zkouška se koná v termínu 28.-29. května 2024 na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol, pavilon 21, 1. patro, seminární mistnost
Praktická i teoretická část zkoušky se koná týž den. Praktická část začíná v 8:00, teoretická v 10:00 (časy se mohou posunout dle počtu přihlášených uchazečů).

Deadline pro přihlášení k atestační zkoušce je 28. března 2024
, přihlašování je písemnou formou dle pokynů na: www.lf2.cuni.cz/specializacni/atestace
Referentkou pro atestační zkoušku je Martina Bonaventurová, tel. 224 435 867, e-mail: martina.bonaventurova@lfmotol.cuni.cz
 
Součástí atestační zkoušky je obhajoba atestační práce, jejíž téma zadává školitel uchazeče nebo garant atestační zkoušky. Požadavky na atestační práci jsou uveřejněny na: www.plicnilekarstvi.cz/upload/1642464041.doc Uznatelnou náhradou může být provoautorská publikace v recenzovaném časopise. Deadline pro odevzdání 2 výtisků práce je 28. března 2024.
 
Detailní informace o atestacích jsou k dispozici na: www.plicnilekarstvi.cz/vzdelani/
 

Atestace a předatestační kurz v podzimním termínu se uskuteční na Lékařské fakultě UK v Plzni. Garantem je doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D., Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK v Plzni.

Předatestační kurz proběhne v termínu od pondělí 23. září do pátku 4. října 2024.

Atestace budou v týdnu od 9. do 13. prosince 2024. Upřesnění termínů praktické a teoretické části atestační zkoušky se bude odvíjet od počtu přhlášených uchazečů a bude sděleno nejpozději 60 dnů před 9. prosincem.

Atestace a předatestační kurzy 2023

Předatestační kurz oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE se uskuteční od pondělí 18. září 2023 do středy 27. září 2023 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Garant atestace: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Plicní klinika FN HK a LF HK UK.

Zahájení kurzu bude v 7:45 v Seminární místnosti (5. patro) Plicní kliniky FN HK a LF HK UK (Sokolská 581, Hradec Králové) v Plicním pavilonu - budova č.14.    

Samotné přednášky se uskuteční v pavilonu profesora Bašteckého (Onkologie a hematologie) budova č.23 (18.-22. 9. a 27. 9. 2023) ve druhém patře (v místnosti 2-430), respektive v Pavilonu interních oborů budova č.10 (25.-26. 9. 2023) ve třetím patře (v místnosti INT3).  

Předatestační kurz bude probíhat poněkud netradičně - během 8 dnů (z důvodu státního svátku 28. 9. 2023 jsme program "zkomprimovali" do menšího počtu přednáškových dnů a poněkud jsme prodloužili trvání výuky). Struktura přednášek a jejich počet však zůstal zachován. 

Program předatestačního kurzu - ke stažení zde ve formátu .pdf


Písemná práce, publikace
Součástí zkoušky je obhájení písemné práce uchazeče. Její téma bude zadáno školitelem lékaře přicházejícího k atestační zkoušce nebo garantem atestační zkoušky (doc. MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D.). Téma práce nesmí být zcela shodné se zněním atestačních otázek (jejich seznam je uveden na stránkách MZ ČR (Pnemumologie-a-ftizeologie.pdf).

Formální úprava práce: aktuálně platné požadavky na atestační práci  zde ke stažení ve formátu .doc - hodnocení a prezentace atestační práce je důležitou součástí teoretické zkoušky. 

Atestační práce musí být odeslána garantovi oboru ve dvou kopiích pro potřeby hodnocení nejpozději 6. 10. 2023.
• Adresa: Plicní klinika – sekretariát, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.
• Další informace www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavanilekaru/Atestace/Atestacni-zkousky/


Praktická část atestační zkoušky
se uskuteční v pondělí 4. 12. 2023 na Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a LF HK UK.  
Teoretická část atestační zkoušky proběhne v úterý a ve středu 5.-6. 12. 2023 na Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a LF HK UK. Organizace atestační zkoušky bude aktuálně přizpůsobena počtu uchazečů. Bližší
informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním.

Proklik pro přihlášení se na kurz (pozor deadline 28. 8. 2023) a k atestaci (pozor deadline 4. 10. 2023): 
www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/


Přístup k atestační zkoušce

• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015, dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít doloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie udělené MZ ČR. V tomto případě nelze přecházet bez rozhodnutí ohledně praktické a teoretické části.

• Upozorňujeme, že v případě praxe ve specializovaném výcviku na neakreditovaném pracovišti dle VP 2019 je stále nutné podat Žádost o výjimku na MZČR. Na toto období neplatí žádná přechodná ustanovení. Zkontrolujte si prosím akreditace pracoviště a případnou žádost podejte neprodleně viz www.mzcr.cz/zapocitani-odborne-praxe-lekare-na-neakreditovanempracovisti/

• Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejlépe 90 dní před konáním atestační zkoušky, nejpozději však do 6. 10. 2023 (datum odeslání) na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Specializační vzdělávání lékařů, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, viz. kontakty
www.lfhk.cuni.cz


Věstník 1/2013

• Upozorňujeme, že Věstník MZČR 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP 2011 kurzy Lékařská první pomoc a Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy. Platnost kurzů se posuzuje ke dni podání Přihlášky k atestaci.
Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn
 

V případě dotazů kontaktujte SVL, monika.dughmuch@lfhk.cuni.cz


V Hradci Králové 10. 7. 2023

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
garant atestačních zkoušek v oboru Pneumologie a ftizeologie – podzim 2023

 

Jarní předatestační kurz oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE se uskutečnil ve dnech 23. ledna 2023 - 3. února 2023 na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Praktická i teoretická část atestační zkoušky se uskutečnila ve dnech 29. - 31. května 2023 na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno (praktická část  29. 5. 2023 a teoretická část ve dnech 30.-31. 5. 2023.). Garant atestací: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Shrnutí a info o předatestačním kurzu - jaro 2023 (pdf)
Program kurzu (pdf)
Seznam přednášejících (xlsx)

Atestace a předatestační kurzy 2022

Předatestační kurz - podzim 2022

Podzimní předatestační kurz se uskuteční ve dnech 12. 9. - 23. 9. 2022 na Klinice plicních nemocí a tbc, LF UP v Olomouci

 • Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví ČR Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn.
 • Zájemci o kurz se budou hlásit na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - odkaz zde.  
  Přímý proklik na přihlašování zde

Organizace a místa konání atestací - podzim 2022

Podzimní praktická i teoretická část atestační zkoušky se uskuteční ve dnech 5. 12. – 7. 12. 2022 na Klinice plicních nemocí a tbc, LF UP v Olomouci (praktická část se bude konat dne 5. 12. 2022 a teoretická část ve dnech 6. a 7. 12. 2022).

 • Garantem atestace je MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
 • Organizace atestační zkoušky bude aktuálně přizpůsobena počtu uchazečů a epidemiologické situaci. Bližší informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním atestací.

Písemná práce, publikace

 • Součástí zkoušky je obhájení písemné práce uchazeče (viz příloha a náležitosti atestační práce).
 • Uchazeči podzimního termínu zašlou písemnou práci ve 2 výtiscích na adresu: 
  Referát pro specializační vzdělávání, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
 • Termín odevzdání práce je nejpozději 60 dnů před termínem atestace, tj. do 5. 10. 2022, nejlépe pak spolu s přihláškou.

Přihlášky do 5. 10. 2022 (datum odeslání) na adresu: Referát pro specializační vzdělávání, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3775 15  Olomouc.

Olomouc 8. 6. 2022
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
garant atestačních zkoušek v oboru Pneumologie a ftizeologie – podzim 2022


Specializační kurz v oboru Pneumologie a ftizeologie (12. - 23. 9. 2022) - program

Pokyny k atestační zkoušce v oboru Pneumologie a ftizeologie - podzim 2022

Požadavky na atestační práci - upraveno k 30. 6. 2021

 

 

Přístup k atestační zkoušce oboru Pneumologie a ftizeologie

 • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle náležitostí všech dosavadních vzdělávacích programů (VP) vydaných v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 a 2019. Konkrétní požadavky na školence se řídí podle obsahu VP, který byl platný ke dni zařazení do oboru (existuje možnost si VP časově kupředu změnit). Je třeba splnit všechny požadavky příslušného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít přiloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie udělené MZ ČR.
 • Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejpozději 60 dní před konáním atestační zkoušky.

Bližší informace viz záložka na dtto stránkách ČPFS "Předatestační příprava a atestace" a dále na odkazu zde.

Otázky k atestaci

Atestační otázky, platné od roku 2021, jsou veřejně přístupny a zveřejněny na webu MZ ČR - odkaz zde - a na webu 3. Lékařské fakulty UK - (atestační práce). 

Stanovisko Akreditační komise MZ k uznávání odborné pneumologické praxe potřebné k získání atestace - 13. 4. 2022

 

Předatestační kurzy -  jaro 2022

 • Jarní předatestační kurz se ukuteční ve dnech 21. 2.-4. 3. 2022 na 3. lékařské fakultě UK v Praze.
 • Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví ČR Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn.

Organizace a místa konání atestací - jaro 2022

 • Jarní  praktická i teoretická část atestační zkoušky se uskuteční ve dnech 30. 5.-1. 6. 2022 na 3. LF UK v Praze (praktická část bude na Pneumologické klinice Fakultní nemocnice Bulovka dne 30. 5. 2022)
 • Garantem atestace je doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
 • Organizace atestační zkoušky bude aktuálně přizpůsobena počtu uchazečů a epidemiologické situaci. Bližší informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním atestací.

Písemná práce, publikace

 • Součástí zkoušky je obhájení písemné práce uchazeče. (viz příloha a náležitosti atestační práce).
 • Uchazeči jarního termínu zašlou písemnou práci ve 2 výtiscích na adresu: 
  3. LF UK Oddělení specializačního vzdělávání, Ruská 87, Praha 10, 100 00.
 • Termín odevzdání práce je nejpozději 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 30. 3. 2022, nejlépe pak spolu s přihláškou.

Přihlášky do 30. 3. 2022 (datum odeslání) na adresu: 3. LF UK Oddělení specializačního vzdělávání, Ruská 87, Praha 10, 100 00.

V Praze dne 4. 1. 2022
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D..
garant atestačních zkoušek v oboru Pneumologie a ftizeologie – jaro 2022


Specializační kurz v oboru Pneumologie a ftizeologie (21. 2.-4. 3. 2022) - program - doc

Pokyny k atestační zkoušce v oboru Pneumologie a ftizeologie - jaro 2022 - docx

Požadavky na atestační práci - upraveno k 30. 6. 2021 - doc

Atestace a předatestační kurzy 2021

Přístup k atestační zkoušce oboru Pneumologie a ftizeologie

 • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle náležitostí všech dosavadních vzdělávacích programů (VP) vydaných v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 a 2019. Konkrétní požadavky na školence se řídí podle obsahu VP, který byl platný ke dni zařazení do oboru (existuje možnost si VP časově kupředu změnit). Je třeba splnit všechny požadavky příslušného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít přiloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie udělené MZ ČR.
 • Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejpozději 60 dní před konáním atestační zkoušky, tj. do 8. 10. 2021 (datum odeslání) na adresu:
  1. lékařská fakulta, odd. specializačního a celoživotního vzdělávání, Univerzita Karlova, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Viz také stránky lf1.cuni.cz/atestace-absolvent.
 • Bližší informace viz záložka na dtto stránkách ČPFS "Předatestační příprava a atestace" a dále na odkazu zde.

Předatestační kurzy na podzim 2021 

 • Podzimní předatestační kurz se ukuteční ve dnech 27. 9. – 11. 10. 2021 na 1. lékařské fakultě UK v Praze.
 • Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví ČR Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn.

Organizace a místa konání atestací na podzim 2021

 • Podzimní praktická i teoretická část atestační zkoušky se uskuteční ve dnech 6.- 8. 12. 2021 na 1. LF UK v Praze.
 • Zkouška se skládá z praktické části a ústní části, spojené s obhajobou písemné práce před atestační komisí. Garanty atestace jsou prof. Homolka a prof. Koziar Vašáková.
 • Organizace atestační zkoušky bude aktuálně přizpůsobena počtu uchazečů a epidemiologické situaci. Bližší informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním atestací.

Písemná práce, publikace

 • Součástí zkoušky je obhájení písemné práce uchazeče. Témata budou zadávána garanty oboru (viz výše).
 • Rozsah práce o odborném tématu je minimálně 15 stran bez literárních odkazů po (nejméně) 50 řádcích.
 • Uchazeči jarního termínu zašlou písemnou práci ve 2 výtiscích na adresu: 
  1. lékařská fakulta, odd. specializačního a celoživotního vzdělávání, Univerzita Karlova, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
 • Termín odevzdání práce je nejpozději 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 25. 10. 2021, nejlépe pak spolu s přihláškou.

Otázky k atestaci

 • Atestační otázky, platné od roku 2017, jsou veřejně přístupny a zveřejněny na webu MZ ČR - odkaz zde - a na webu 1. LF UK - (atestační práce). 

Praze dne 15. 9. 2021
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
garant atestačních zkoušek v oboru Pneumologie a ftizeologie – podzim 2021

 

Aktivity IPVZ - podzim 2019

Řadu aktivit připravuje na podzim 2019 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Subkatedra pneumologie a ftizeologie. Připraveny jsou například kurzy: CHOPN, Intenzivní pneumologie (řešení akutních stavů s respirační insuficiencí),Endoskopické řešení bronchiální obstrukce, Pleurální intervence v pneumologie, Transplantace plic či Certifikovaný kurz pro kalmetizační sestry. Nebude chybět řada odborných stáží. 

Vážení návštěvníci stránek ČPFS, členové a další zájemci jiných odborností, děkujeme, že se zajímáte o možnosti vzdělávání v rámci IPVZ. Věnujte prosím pozornost dvěma novým akcím: Certifikovanému kurzu pro kalmetizační sestry (25 - 27. 11. 2019) a novému Kurzu Transplantace plic  (18. 10. 2019) v hotelu ILF v Praze.

Děkuji

vedoucí subkatedry IPVZ prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Podrobnější informace v přehledu akcí ke stažení zde ve formátu .pdf

Atestace 2019

Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit zde ve formátu.doc


Podzimní
 atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 7. do 18. října 2019 na Klinice nemocí plicních a TBC ve Fakultní nemocnici Brno. Atestační zkouška se bude konat 2. až 4. prosince 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Atestace 2018

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných s předsedkyní KOR Prof. MUDr. Eliška Sovovou, Ph.D, MBA bude v roce 2018 pouze jeden předatestační kurz, a to na 1. LF UK, pořádaný Pneumologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a 1. klinikou TRN 1. LF UK a VFN. Tento kurz bude probíhat v Thomayerově nemocnici od 12. do 23. března 2018.

Atestační zkoušky pak budou probíhat jak bylo plánováno, a to v jarním termínu na Klinice pneumologie a ftizeologie FN Plzeň (E. Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí) 14. - 16. 5. 2018, a v podzimním termínu na 1. lékařské fakultě v Praze  26. - 28. 11.

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D
Pneumologická klinika 1. LF UK  a TN

Příloha Metodického opatření Koordinační rady pro specializační vzdělávání č. 5 / 2016 - Požadavky na atestační práci Obor Pneumologie a ftizeologie

Atestace 2017

JARO 2017:

Hradec Králové
předatestační kurz: 13. – 24. 2. 2017
atestace: 15. – 17. 5. 2017

PODZIM 2017

Praha
Pneumologická klinika FN Motol
předatestační kurz: 9. 10. – 20. 10. 2017
atestace: praktická 27. 11. 2017, ústní 28. 11. a 29. 11. 2017

Vzdělávací program v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Atestace 2016

Podzim 2016:

Brno
předatestační kurz: 10. - 21. 10. 2016
atestace: 28. 11. - 30. 11. 2016

Vzdělávací program v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Žádost o grant ČPFS (instrukce pro žadatele)

Vše níže uvedené zaslat předsedovi ČPFS, vědeckému sekretáři a pokladnici. Nejlépe e-mailem jako přílohy. Jedná se o následující:

Motivační dopis.
Stručný životopis.
Název akce a oskenované veškeré potřebné údaje o akci.
Předpokládané náklady na akci.

Po proběhlé akci poslat pokladníkovi ČPFS oskenované veškeré platby (potvrzení o zaplacení a potvrzení o účasti na akci) jako přílohy. Dále číslo účtu.

Finanční vyrovnání grantu ČPFS bude na účet žadatele odesláno až po proběhlé akci a zaslání výše uvedeného.

Emailová spojení: 
vladimir.koblizek@fnhk.cz
skrickova.jana@fnbrno.cz
martina.vasakova@ftn.cz

adresa k odeslání dokladů pokladníkovi:
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Jihlavská 20
625 00 Brno

Přejít na: