Sekce nemocí s bronchiální obstrukcí

 

Předseda

Jméno:

as. MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Adresa:

Klinika plicních nemocí a TBC FN
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc 9

E-mail: jaromir.zatloukal@fnol.cz
Tel.: 588 444 658

Místopředseda

Jméno:

MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Adresa: Plicní klinika FN a LF UK
Sokolská 581
50005  Hradec Králové
E-mail: vratislav.sedlak@fnhk.cz
Tel.: 495 834 771

Členové výboru

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prim. MUDr. Viktor Kašák
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

AKTUALITY

 • S přednáškami z KONSENZUÁLNÍ KONFERENCE o CHOPN se lze seznámit na webu www.amepra.cz/chopn

 • Za dílčí analýzu multicentrické studie PHAETON provedené širokým týmem výzkumníků (během 2014/2015) se skupinou těžkých CHOPN pacientů a respiračně zdravých seniorů ve FN Hradec Králové, FN Olomouc a FN Brno bylo uděleno významné ocenění jednomu ze spoluautorů - CENA REKTORA UNIVERZITY PALACKÉHO za nejlepší studentskou vědeckou práci: DIPLOM.
  Mladé kolegyni velmi blahopřejeme!
  Za členy autorského týmu Vladimír Koblížek a Kateřina Neumannová
 • Sekce bronchiálních obstrukcí zve Všechny svoje členy k prohlédnutí webových stránek České multicentrické výzkumné databáze CHOPN.
  Tato databáze je tvořena 12 nemocničními pracovišti (nově se zapojila Nemocnice na Bulovce).
  Aktualizované webové stránky nabízejí širokou paletu informací.
  Poslední novinkou je soubor instruktážních fotografií týkajících se měření tělesného složení.
  Odkaz na web: http://chopn.registry.cz/index.php
  Odkaz na informační zázemí o měření tělesného složení nemocných s CHOPN: http://chopn.registry.cz/index.php?pg=informacni-zazemi--navod-mereni-koznich-ras

Anotace

Sekce nemocí s bronchiální obstrukcí (dále Sekce BO) je dosud nejmladší sekcí ČPFS, která vznikla na přelomu 2012-2013 av současné době má 55 členů. První korespondenční volby proběhly na jaře 2013 (byl zvolen první čtyřčlenný výbor BO Sekce). Další volby budou za 4 roky.

Sekce BO si klade za cíl rozšiřovat povědomí o chorobách asociovaných s bronchiální obstrukcí (chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN, bronchiální astma – AB, bronchiektázie – BE, bronchiolitidy). V rámci své činnosti spolupracuje s ostatními sekcemi ČPFS (tématicky a personálně nejblíže má k Sekci PFD).

Během roku 2012 byla hlavní činnost Sekce BO zaměřena na vytvoření Doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN (dále DP CHOPN). V listopadu 2012 proběhla Konsensuální konference (první taková akce v rámci našeho oboru) spojená s diskuzí  o sporných bodech tohoto DP. V lednu 2013 byl DP CHOPN zveřejněn na webu ČPFS a po čtyřech měsících byla tamtéž publikována jeho oficiální verze. Rozšířená verze DP CHOPN bude na podzim 2013 publikována ve formě knížky (MAXDORF). Souhrn DP CHOPN byl navíc uveřejněn ve formě několika článků: česky ve Vnitřním Lékařství a Praktickém lékaři, anglicky pak v časopise Biomedical Papers.

V únoru 2013 byla, po ročních přípravách, zahájena činnost Národní výzkumné databáze CHOPN (dále Registru CHOPN). Do Registru CHOPN se zapojilo 11 univerzitních a krajských pracovišť (http://chopn.registry.cz). Tato pracoviště byla, díky aktivitě Výboru ČPFS a členů Sekce BO, vybavena krokoměry (pro měření denních aktivit) a kalipery (pro zjišťování tělesného složení). Pilotní projekt CHOPN Registru probíhal do června 2013. Následně (po drobných korekcích designu) byla zahájena „ostrá“ činnost všech 11 Center.

Na jaře 2013 vznikly první verze dalších dvou důležitých doporučených postupů: Doporučení postup diagnostiky a léčby astmatu (hlavní autor doc.MUDr.Milan Teřl, CSc.) a Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu exacerbace CHOPN (hlavní autor doc.MUDr.Jaromír Musil,PhD.). Oba DP jsou nyní vystaveny na webu naší odborné společnosti k vnitro-oborové oponentuře.

Sekce BO pod vedením paní mgr.Neumannové pracuje na vzniku zcela nového doporučení týkajícího se Pulmonální - Plicní REHABILITACE (DP RHB). Toto doporučení se bude snažit o praktický návod. Bude mít i část věnovanou možnostem RHB péče v OLU.

Sekce BO začíná široce spolupracovat s Národním centrem pro OLA (neboli NCTA).

Plán náplň práce Sekce BO: 1. Dopracování obou výše uvedených DP. 2. Vypracování doporučených postupů pro BE (bronchiektázie) a další onemocnění (bronchiolitidy a primární ciliární dyskineza dospělých). 3. Další spolupráce se Sekcí PFD. 4. Cílená edukace členů Sekce BO v rámci celostátních i regionálních akcí. 5. Edukace lékařů jiných odborností (internistů a praktických lékařů). 6. Příprava podkladů pro jednání Výboru ČPFS se státními institucemi  (SUKL, MZ ČR, atd.).

Doporučené postupy vypracované Sekcí BO a schválené výborem ČPFS jsou a budou k dispozici na www.plicnilekarstvi.cz v záložce Guidelines. Navrhované postupy jsou tamtéž ve složce Návrhy dokumentů k diskuzi.

Výbor Sekce BO se schází v pravidelných intervalech, minimálně 2x ročně, všechny operativní záležitosti řeší elektronickou korespondencí.

Zájemci o členství v Sekci BO se mohou hlásit e-mailem předsedovi sekce s uvedením svých kontaktních údajů, pokud jsou členy ČPFS.

Za výbor Sekce BO Vladimír Koblížek

Dokumenty:

DOPORUČUJÍCÍ KRITÉRIA PRO PRONÁJEM PŘÍSTROJE PRO DDOT

(Indikace: Chronická respirační insuficience na podkladě plicních, vaskulárních plicních onemocnění (zejm. CHOPN, plicní arteriální hypertenze, fibrotizující onemocnění plic, plicní nádory), některá onemocnění hrudní stěny a hypoventilační syndrom u neurologických poruch.)

Aktuální seznam absolventů kurzu Fyzioterapie poruch dýchání (garantovaném ČPFS a UNIFY ČR) je ke stažení ZDE. Na tyto kolegy se můžete obracet s požadavkem na kvalitní PLICNÍ REHABILITAČNÍ PÉČI.

Dohoda s VZP o nových podmínkách úhrady léčby léčivým přípravkem Xolair: 

Dohoda s VZP

Dodatek k Dohodě s VZP

Přednášky:

Koblizek: Indikace pulmonální rehabilitace z pohledu lékaře.pdf

Neumannova_ SVALY.pdf

Neumannova_vysetreni z pohledu fyzioterapeuta.pdf

Workshop_plicni RHB_Neumannova_Zatloukal_Koblizek.pdf

Zatloukal et al_Doporuceny postup plicni RHB.pdf

Zatloukal et al_Vyznam terennich chod_testu.pdf

Odkazy:

www.copdplatform.com/

www.alfa1.cz - pacientské stránky pro nemocné s CHOPN s AATD 

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Přejít na: